Problémy řemesla kamnář v Čechách - část I.

   I když od znovuzavedení učebního oboru kamnář uplynulo více než dvacet let ( v září 1997 v Ostravě na SOU stavebním byla zahájena opět výuka), stále přetrvávají aktivity, které tomuto řemeslu škodí. Proto jsme se rozhodli na tento obor lidské činnosti podívat blíže a jednotlivé nedostatky pojmenovat. Říci, jak se nám jeví a jaké vidíme způsoby nápravy (pokud vůbec existují) nebo, kdo je příčinou daného neutěšeného stavu?

   Kamnáři se historicky oddělili od hrnčířů a již po několik staletí i na našem území staví individuální topidla, která přinášejí nejen teplo do domovů, ale pomáhají utvářet i design interiérů obydlí, kanceláří i společenských prostorů. Po celou dobu své existence toto řemeslo bylo ovlivňováno politickým děním, hospodářskou úrovní státu i technickým vývojem společnosti a na všechny změny aktivně reagovalo. Asi nejtěžším obdobím pro něj byly 60-tá léta minulého století, kdy byla výuka kamnářů v tehdejším Československu zrušena jako neperspektivní, což se projevilo i poklesem počtu aktivních kamnářů. Toto rozhodnutí pozastavilo na mnoho let rozvoj kamnařiny u nás, ale s důsledky této odmlky se potýkáme ještě dnes. Na konkrétních příkladech ukážeme, co nefunguje a proč? Někdy jsou to přetrvávající osobní zájmy, které převažují nad celospolečenskými, jindy špatné systémové řešení nebo také neznalost či pohodlnost zodpovědných.

  Řemeslo kamnář patří mezi náročná řemesla a to nejen po stránce technické, kdy musí být individuální topidlo projekčně zpracováno pomocí výrobní dokumentace, ale zhotovitel musí umět reagovat na požadavky zákazníka a spočítat i jeho výkon a zajistit správné chování spotřebiče – od jeho napojení na komín, vyřešení izolací stavebních konstrukcí, posouzení únosnosti podkladu, prostupy stěnami či stropními konstrukcemi, atd. A kromě technické stránky je neméně důležitou i stránka estetická. Tedy, zda se bude do daného prostoru topidlo hodit a ladit se svým okolím. Vždyť se jedná mnohdy o stavbu na několik desítek let.

  Od roku 1995 se již mnohé podařilo. Např. vznikl Cech kamnářů České republiky, byly vytvořeny technické normy pro stavbu krbů, kamen a sporáků, byli jmenováni a začali pracovat soudní znalci pro tento obor, tvoří se profesní kvalifikace , začal platit Nový občanský zákoník, atd.

  Když se ale podíváme blíže na každou část a činnost tvořící kamnářskou problematiku, tak teprve vidíme skutečnou úroveň a kvalitu. A snad najdeme i odpovědi na otázky, proč je tolik nekvalitních staveb, proč je takové množství soudních sporů, apod.

  Nedostatkem může být už to, že Cech kamnářů ČR, jako vedoucí organizace a představitel řemesla kamnář u nás (mimo jiné, jediný oficiální a smluvní partner Hospodářské komory ČR, která má velké slovo při jednáních tripartity v našem státě) nevytváří komunikační prostor pro diskusi s ostatními subjekty (autorizujícími osobami, které zkouší kamnáře, glosátory návrhů norem a obsahů profesních kvalifikací kamnář, znalci z oboru kamnář,atd.), kteří se snaží také o zvyšování kvality tohoto řemesla u nás.

  Smyslem tohoto i následujících článků autorů v žádném případě není a nebude napadání či kritika, ale pokus o vytvoření chybějící diskusi, která by mohla pomoci zkvalitnit práci kamnářů a zvýšit jejich kredit v očích laické veřejnosti.

  Ve svých textech se pokusíme zaměřit na problematiku školství, dalšího vzdělávání, tvorby profesních kvalifikací, práci soudních znalců, schvalování norem a zákonů, spolupráci s ústavy a vysokými školami a mnoha dalším oblastem, které řemeslo kamnář ovlivňují.

  V příštím článku se zaměříme na tvorbu a množství profesních kvalifikací pro řemeslo kamnář, jejich obsah a nastíníme možná řešení tohoto problému.

 

  Budeme rádi za každý Váš podnět, názor nebo doporučení, které bude ku prospěchu nás všech.

 

Za tým Českého kamnářského institutu,z.s. – Ing. Antonín Šimáček, předseda

  

 

 

   

Chování zákazníků a konec záruční doby

       Poslední dobou se na nás obrátilo několik kamnářů s prosbou a otázkou, jak postupovat v případě, že zavolá zákazník před koncem záruční doby a začne se dožadovat navrácení plnění za stavbu např. krbu, i když po celou dobu od předání díla žádnou reklamaci neuplatňoval?

      Tady je třeba si uvědomit několik pravidel a ty striktně dodržovat a vyvarujete se těchto nepříjemných situací nebo je jednoduchým způsobem vyřešíte k Vaší spokojenosti , tedy seriózních řemeslníků, kteří se snaží stavět a vykonávat svoje řemeslo poctivě dle platných norem a legislativy.

Poznámka: tento článek není v žádném případě návodem, jak obelstít zákazníka nebo jak s ním manipulovat, ale naopak. Text upozorňuje na platné zákony a postupy v souladu s Novým občanským zákoníkem (dále jen NOZ), aby každá ze smluvních stran byla chráněna.

 Pravidla pro správný postup při stavbě topidla kamnářem:

  1. Smlouva o dílo – každá činnost kamnáře pro zákazníka by měla být ošetřena smlouvou o dílo podle NOZ ( měla by minimálně obsahovat předmět smlouvy, tedy co se bude stavět, pak termín a místo realizace a také cenu za provedené dílo). Smlouva může být uzavřena i ústně, ale při sporech se těžko dokazuje a podle NOZ straní spíše zákazníkovi.
  2. Projekt a tepelně technické výpočty – podle platných technických norem ke stavbě krbů, kamen či sporáků (ČSN 73 4230 až 32) musí být topidlo navrženo, minimálně zjednodušeně zkresleno a proveden základní výpočet. Tyto podklady by měly být součástí cenové nabídky nebo předávacího protokolu, kdy se provede i zkouška funkčnosti. Je to nutné dodržet, protože od loňského roku (s platností zákona O hasičském záchranném sboru) hasiči kontrolují kominíky a ti musí počítat každou spalinovou cestu. A pokud při kontrole spalinové cesty narazí na problémy, tak mají povinnost nedostatky do 10 pracovních dnů nahlásit na hasiče nebo stavební úřad.
  3. Záruční podmínky- záruka na výrobek ( v tomto případě individuálně postavené topidlo kamnářem) se skládá většinou ze záruky na výrobek (průmyslově vyrobenou vložku krbovou nebo kamnovou, výměník na TV, atd.) a na stavební práce. Tyto záruky by měly být uvedeny v záručních podmínkách a být přílohou předávacího protokolu spolu s podklady k výrobku od výrobce. Ten deklaruje, že jeho výrobek splňuje podmínky pro uvedení na trh a do provozu, atd.

     A nyní to shrneme a odpovíme na v úvodu položenou otázku: pokud kamnář dodrží všechny předešlé kroky a má uvedeno, že reklamace bude provedena písemně na adresu,…a po celou dobu záruky se nic neděje, pak se ze strany zákazníka jedná o kalkul, kdy např. zjistil, že původně objednané dílo již neodpovídá jeho požadavkům, nebo zjistil, že by chtěl např. krb s napojením na radiátory, protože ten současný teplovzdušný moc práší, atd. Ale omyl. Kdo z Vás, když si objedná v restauraci jídlo a např. polovinu sní, ho může bez zaplacení vrátit? Že byla velká porce, že vlastně si to rozmyslel, atd.

Nic takového. Doporučujeme vynaložit součinnost, tedy když zákazník zavolá nebo napíše, tak věc prověřit, ale tím Vaše dobrá vůle končí.

A pokud by se takové, ničím nepodložené  útoky ze strany zákazníka zvyšovaly, tak Vám nabízíme pomoc znalce, který s Vámi celou věc probere a navrhne Vám postup, jak dál.

Závěrem znovu upozorňujeme, že je třeba dodržet uvedená pravidla a pak bude právo na Vaší straně.

 

Za tým ČKI – Ing. Antonín Šimáček

 

 Obestavba ze sadrokartonu

I když technická norma pro stavbu krbů to nepovoluje, tak ještě existuje velké množství takových staveb ( obestavba ze sádrokartonu, tepelná izolace sprašná, kouřovod bez čistícího a kontrolního otvoru, atd.) a zákazníci by se měli zamyslet, zda neohrožuji zdraví svoje a svých dětí ? Foto z roku 2016.

 

 

Teplovzdušné krby a rozvody tepla od nich

Stavby teplovzdušných krbů představují minimálně 80% ze všech realizací, které staví kamnáři na území České republiky. Chtěl bych se v tomto článku zamyslet nad kvalitou těchto staveb i jejich částí z pohledu soudního znalce a upozornit na neřešenou problematiku kvality vzduchu v pobytových místnostech.

Na úvod tohoto pojednání si musíme ujasnit několik termínů, jak jsou citovány v odborné literatuře a normách.

  1. Teplovzdušná komora (zdroj 1) – prostor mezi ohništěm a krbovou vestavbou
  2. Teplovzdušný rozvod (zdroj 1) – funkční část určená pro rozvod teplého vzduchu do vytápěných prostor
  3. Větrací systém (zdroj 2) – zařízení navržené k přívodu venkovního vzduchu do vnitřních prostor a k odvodu znečištěného vnitřního vzduchu
  4. Řízené větrání podle potřeby (zdroj 2) – větrací systém, kdy je průtok větracího vzduchu regulován na základě kvality vzduchu, vlhkosti, obsazenosti nebo jiného ukazatele potřeby větrání
  5. Pobytová místnost (zdroj 3) – se rozumí místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.