Vermikulitové versus kalcium silikátové izolační desky

V poslední době se mi do rukou dostaly materiály, které rozporuplně hodnotily tepelně izolační materiály, které naši kamnáři běžně používají pro obestavby teplovzdušných krbů, izolace stavebních konstrukcí a všude tam, kde je nutné oddělit stavební konstrukce a okolní prostor od zdroje tepla, např. krbové či kamnové vložky, apod.

Proto jsem se rozhodl podrobněji prostudovat tuto problematiku za pomoci i těchto podkladů, kdy většinou prodejci umí zdůraznit výhody u svého zboží a naopak jen tak mimochodem upozornit na vady a nedostatky u produktů konkurence (a mnohdy jsou i vykonstruované). Že by platilo známé pořekadlo – „účel světí prostředky?“.

 1. VERMIKULIT:

  jedná se o přírodní horninu, která se těží v povrchových dolech a patří do skupiny fylosilikátů. Je to vlastně určitý druh křemičitanu, podobně jako písek. Rozdíl je v jeho struktuře, která obsahuje krystalickou vodu. A po prudkém zahřátí (expandaci) vytváří tzv. červík (lat. Vermiculus). Je tedy tvořen pouze křemičitany (písky) a z toho plyne, že neobsahuje žádné organické či jiné nasákavé materiály, které by mohly ve vodě či vlhku bobtnat a praskat.
  (názor konkurence: největší slabinou vermikulitů je jejich slabá odolnost vůči vlhkosti).

  Další důležitou vlastností tepelně izolačních desek je jejich tepelná vodivost. Podle výsledků měření jediné akreditované zkušebny v Evropě (Německo, měřeno v souladu s normou EN 18 892 a normou AGI Q 132) jsou výsledky příznivější pro Vermikulit, kdy stačí síla izolace 7,10 cm oproti 8,40 cm síly kalcium-silikátové desky.

  (názor konkurence: horší izolační schopnost vermikulitu než u kalcium silikátu, je třeba větších tlouštěk)

 2. CALCIUM SILIKÁT:

  obsahují na rozdíl od vermikulitu i organické složky, jejichž podíl je od 3% do max. 10%. Nevýhodou je, že organické složky mohou teoreticky při vyšší tepelné zátěži zapáchat. Další zápornou stránkou tohoto materiálu je jejich vysoká savost, což je způsobeno přirozenou vlastností organických složek. Při mokrém řezání desek vzniká mazlavý povrch. V suchém stavu desky při řezání velmi práší. Vzniklý prach působí agresivně na kůži, oči a dýchací cesty (vdechování vápenné složky). Proto výrobci přikazují nosit respirátor. Při použití respirátoru rizika nehrozí. Rád bych také upozornil, že kalcium-silikátové desky je v horkovzdušném krbu dle platných ČSN norem nutné penetrovat.

  (názor konkurence: při řezání a opracovávání desek bez vody na stavbě vzniká velké množství zdraví škodlivého prachu.)

Proto všem doporučuji číst u všech materiálů technické a bezpečnostní listy. Mít snahu si na věc utvořit vlastní názor na základě vlastních zkušeností.

Pokud mám oba tyto materiály nezávisle posoudit, tak je třeba si nejprve objektivně stanovit požadavky na tyto desky a popsat si prostředí, do kterého jsou určeny. Záleží na stupni rozestavěnosti stavby, kdy se má kamnářské topidlo realizovat a druhu konstrukce na krbu či kamnech, kde budou tyto tepelně izolační desky osazeny.

Projekt krbu, kamen či sporáku je nutné plánovat v předstihu, aby se koordinovala s celkovou výstavbou RD a ostatními řemesly. Jde např. o otázky přívodu vzduchu pro hoření z exteriéru, typ komínu a velikost průduchu, únosnost podlahy pod topidlem, soulad umístění s podlahovým vytápěním, apod.). Finalizace stavby topidla patří mezi dokončovací práce, kdy doporučujeme zákazníkům, že stavba individuálně stavěného topidla se má realizovat po omítkách a před malbami. Většinou jsou již všechny mokré procesy ukončeny a vlhkost stavby je jen minimální. V tomto stádiu dokončení stavby domu jsou hotové např. i dřevěné podlahy a obklady, dochází v interiéru k hrubému úklidu a práce finišují. Proto i další znečištění prachem při řezání (totéž při stavbě a řezání kachlů a dalších materiálů) je nežádoucí a přesouvá se mimo objekt do exteriéru.

Dodržíme-li tuto logistiku při návrhu a stavbě topidla (a většina kamnářů tak činí, což si ověřuji při soudní praxi v terénu), pak vytváříme optimální podmínky pro svoji práci a konečný výsledek díla. V tomto případě se jednoznačně ukazuje, který materiál je vhodnější. A tady se musím jednoznačně vyjádřit pro – VERMIKULIT. Je to moderní, ekologický materiál, který se nemusí dodatečně ochraňovat žádnou disperzí či jiným nátěrem a i odřezané zbytky se dají ekologicky recyklovat.

Rád bych také upozornil, že kalcium-silikátové desky je v horkovzdušném krbu dle platných ČSN norem nutné penetrovat!!!

Kamnařina není řemeslo, které se dá provozovat celoročně a bez omezení. A tady si vzpomínám na doby minulé, kdy se takzvaně připravovaly stavby na zimu, objekty se pracně zipovaly (přípravy pro práci řemesel v zimním období a při mrazech). Vznikaly vícenáklady na topení, upravovaly se a měnily harmonogramy průběhu prací, atd., ale bylo to všechno plánované jen centrálně, mnohdy bez zdravého rozumu a ekonomického přínosu.

Závěrem chci říci, že kamnařina jako celek se mnohdy křiví snahou o co nejnižší cenu za krb či kamna. A toto přetahování se projevuje mnohdy i ve výběru materiálů. Někteří „odborníci“ používají výrobky bez patřičných atestů a znalostí jejich vhodného použití. Při soudní praxi jsem toho častokrát svědkem a mnohé stavby se musí bourat a předělávat jen proto, že nebyly použity správné produkty, dodrženy technologické postupy nebo realizace probíhala v nevhodný čas. 

A koneckonců i nepřihlíží k výhodám, které například výše porovnávané desky nabízejí.

Ale to už je o jiném problému, který rozebereme někdy jindy.

 

Ing. Antonín Šimáček
RENOME CZ s.r.o., soudní znalec

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.