Vzdělávací e-learningové a kombinované kurzy

Cílem občanského sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s kamnářským řemeslem. Proto je snahou sdružení reagovat na potřeby místního trhu a nabízet možnosti získání informací, které vám pomohou stát se novým kamnářem či zvýšit konkurenceschopnost v tržním prostředí. Český kamnářský institut z.s. nabízí vzdělání , a to formou různých kurzů pro začátečníky, pokročilé či kurzy specializované i možnost realizace a složení zkoušky z profesní kvalifikace (KAMNÁŘ MONTÉR TOPIDEL; 36-045-H). Novinkou na českém kamnářském trhu je forma e-learningového vydělávání, která uspoří těžce vydělané peníze i čas a tím zvýší efektivitu vaši práce. Snažíme se flexibilně reagovat na vzniklé potřeby, a proto je u nás výuka formou e-learningu možná.

Všechny kurzy se zabezpečují ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o., která působí v oblasti kamnařiny více jak 20 let. Díky zkušenostem a odbornému zázemí vydala již 3 publikace, které jsou účinnou pomůckou pro všechny kamnáře i milovníky tohoto řemesla. Úspěšnost a síla firmy je znatelná i z realizací tří grantů (období let 2007 až 2013), které byly zaměřeny na rozvoj vzdělání v „kamnařině“. Zkušenosti a odborná kvalifikace byla základem k získání autorizace pro profesní kvalifikaci „KAMNÁŘ MONTÉR TOPIDEL (36-045-H)“, jež byla rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 29/2013 firmě RENOME CZ s.r.o. dne 22.2.2013 (č.j. 7281/13/31300/183) udělena.

 

Základní rozdělení  kurzů a školení

1)  Na základě udělené autorizace je možno se přihlásit k:

a)   složení zkoušky dle zákona č.179/2006Sb, o dalším vzdělávání. pro profesní kvalifikaci „ Kamnář montér topidel“ (kód 36-045-H) u autorizované osoby a tuto absolvovat na jednom k tomu určených pracovišť ( Ostrava – sídlo fy RENOME CZ s.r.o nebo v Mělníku v sídle fy KRBY TURBO s.r.o.). Více informací v samostatném textu ke zkoušce.

 

b)   účastí v přípravném e-learningovém kurzu včetně složení zkoušky dle bodu 1a. E-kurz se bude skládat  z 10 kapitol textových, kdy každá bude v rozsahu 1 učebního dne (předpoklad 1-2 týdny interval zasílání) a cca 3 tutoriálů (osobních setkání v rozsahu víkendu), které budou realizovány podle místa určení ,tedy Ostrava nebo Mělník (viz text výše). Kromě písemného kontaktu během studia se zde bude provádět především praktická část přípravy, skládat testy a odpovídat na dotazy. Více informací v samostatném textu k e-kurzu.

 

c) absolvování specializačních a odborných  e-kurzů v rámci profesní kvalifikace oboru  Kamnář. E- kurzy budou probíhat formou e-learningového  studia odborných textů ( interval kapitol 1 až 2 týdny) a tutoriálů ( osobních setkání v rozsahu víkendu), které budou realizovány podle místa určení,tedy v Ostravě nebo Mělníku (viz text výše). Kromě písemného kontaktu během studia se zde budou provádět především praktická cvičení, skládat testy a odpovídat na dotazy. Více informací v samostatném textu k jednotlivým odborným  e-kurzům.

 

Rozpis specializačních e-kurzů

a)   Trendy a design topidel,zlatý řez

b)   Návrh a výpočet krbu-teplovzdušný, akumulační

c)   Umění jednání se zákazníky

d)   Platné technické normy,dokumentace ke stavbě

e)   Přepočtový program – možnosti použití

f)    Stanovení ceny za stavbu topidla

g)   Opravy a údržba topidel

h)   Zkušenosti ze soudní praxe

i)   Práce s kachlovím – praktický kurz

j)    Stavba  na hlínu- praktický kurz

k)   Stavba pizza-pece –praktický kurz

l)    Stavba šamotového ohniště a tahů –praktický kurz

 

Praktické kurzy budou realizovány formou osobních setkání přes víkendy buď v Ostravě nebo Mělníku (podle skupiny zájemců). Více informací v samostatném textu k jednotlivým odborným  kurzům.

 

3) konání seminářů a jednodenních školení bude probíhat průběžně po celý rok a to v sídle firmy RENOME CZ s.r.o. v Ostravě a nebo v sídle fy KRBY TURBO s.r.o. v Mělníku. Přesné termíny a místa konání budou vždy vyvěšeny předem. Témata budou reagovat na poptávku a zájem kamnářské veřejnosti.

 

Možnosti zapojení uchazečů o vzdělávání

Jednotliví uchazeči o studium či účast na vzdělávání se budou moci přihlásit a o svém zařazení budou včas informováni.  Podrobné informace o organizaci akce, místu konání,popř. termínu zahájení budou vždy vyvěšeny u konkrétního kurzu, semináře či školení.

 

 

Související otázky a odpovědi

 

1) situace na trhu práce a požadavky zaměstnavatelů

Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny především pro občany, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce. Cílem těchto kurzů je nejenom získání znalostí a dovedností pro novou kvalifikaci, ale i zajištění psychické i motivační pomoci  zájemcům  o práci a zabránit jejich společenské izolovanosti.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen zákon) nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem, aj.). Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale osvojení si požadovaných kompetencí.

 

2) legislativní prostředí a možnost seberealizace

Od 1.8.2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen zákon), který zcela nově pohlíží na jednotlivá povolání.

Zákon ustanovuje Národní soustavu kvalifikací (NSK) a definuje, co je jejím obsahem, jak a kým jsou kvalifikace popisovány a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání kvalifikací.

Také stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni vzdělání ve smyslu školského zákona.

Zákon byl upraven novelou č. 53/2012 Sb.

 

Zákon rozlišuje dva druhy kvalifikací

- Úplnou profesní kvalifikaci (ÚPK) definuje jako „odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“ (např. cukrář, kominík, instalatér, kamnář,zedník,aj.).

- Profesní kvalifikaci (PK) definuje jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“.

 

Znamená to, že tyto soubory činností jsou většinou užší než povolání a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, aj.). Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard.

Na zákon navazuje jeho prováděcí vyhláška MŠMT č. 208/2007Sb.,která upřesňuje různé aspekty implementace zákona, zejména v oblasti autorizace osob oprávněných ověřovat kvalifikace, v oblasti realizace zkoušek, vydávání osvědčení apod.

Zákon č. 179/2006 Sb. definuje kvalifikace ve vztahu k povoláním. Ta jsou součástí Národní soustavy povolání (NSP), jejíž tvorbu, aktualizaci a obsah ustanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví autorizovanou osobu, která má udělenou autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná  osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

 

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích požadovaný stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006Sb. tím přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.