Vermikulitové versus kalcium silikátové izolační desky

V poslední době se mi do rukou dostaly materiály, které rozporuplně hodnotily tepelně izolační materiály, které naši kamnáři běžně používají pro obestavby teplovzdušných krbů, izolace stavebních konstrukcí a všude tam, kde je nutné oddělit stavební konstrukce a okolní prostor od zdroje tepla, např. krbové či kamnové vložky, apod.

Proto jsem se rozhodl podrobněji prostudovat tuto problematiku za pomoci i těchto podkladů, kdy většinou prodejci umí zdůraznit výhody u svého zboží a naopak jen tak mimochodem upozornit na vady a nedostatky u produktů konkurence (a mnohdy jsou i vykonstruované). Že by platilo známé pořekadlo – „účel světí prostředky?“.

  1. VERMIKULIT:

    jedná se o přírodní horninu, která se těží v povrchových dolech a patří do skupiny fylosilikátů. Je to vlastně určitý druh křemičitanu, podobně jako písek. Rozdíl je v jeho struktuře, která obsahuje krystalickou vodu. A po prudkém zahřátí (expandaci) vytváří tzv. červík (lat. Vermiculus). Je tedy tvořen pouze křemičitany (písky) a z toho plyne, že neobsahuje žádné organické či jiné nasákavé materiály, které by mohly ve vodě či vlhku bobtnat a praskat.

Aktivně spolupracující firma s ČKI

V souladu s cíli, které si vytyčil Český kamnářský institut, z.s. (spolupráce s orgány státní správy při tvorbě legislativy, připomínkování zákonů a norem týkajících se řemesla kamnář, apod.) se letos zvyšuje jeho aktivita činností, kdy se bude mnohem aktivněji zapojovat  do dění v řemesle kamnář a ovlivňovat připravované zákony, vytvářet návody a technická pravidla pro výkon tohoto řemesla a hledat i prohlubovat spolupráci s dalšími spolky a institucemi, které náplň řemesla ovlivňují.

Takové aktivity jsou však velice náročné nejen na čas pro jednání a tvorbu dokumentů, ale i finančně. Jelikož doposud nemáme žádné sponzory, kteří by nám pomohli tuto činnost zajišťovat, rozhodli jsme se vytvořit institut „Aktivní spolupracující firma s ČKI“, čímž  by vznikl krátkodobý smluvní vztah  (vždy na jeden kalendářní rok) a pomocí uzavřené smlouvy o reklamě by se tato spolupráce zajišťovala.

Novoroční zamyšlení pro rok 2016

Období přelomu roků se stává již tradičně dobou, kdy se většina z nás pokouší o určité zhodnocení toho minulého a zamýšlí se, jak být ještě úspěšnější v roce nastupujícím.

I pro naši kamnářskou branži je toto období, kdy skončila doba stresů, nervozity a přemíry práce, krátkou dobou odpočinku a přemítání, zda se nám vše podařilo, kde to nevyšlo a proč, jak se vyvarovat případných chyb do budoucna, co na své práci zlepšit, a podobně.

Řemeslo kamnář je krásné řemeslo, kdy se snoubí řemeslná zručnost s technickým myšlením a také uměleckým cítěním pro krásu, design i účelovost. A toto vše skloubit a přitom dodržet veškerou platnou legislativu není vůbec snadné.

Proto také vzniklo občanské sdružení Český kamnářský institut, z.s., které si jako svůj cíl vytýčilo podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář. A jak se nám to dařilo v roce 2015?

Vždy se říká, že za každého mluví jeho práce, takže Vás v krátkosti seznámím s tím, co jsme vykonali i s tím, co chystáme na rok 2016:

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.