Osoba oprávněná zapojovat… v kontextu dohod

Celý současný humbuk kolem zapojování topidel na biomasu, který vznikl přijetím zákona 406/2000Sb. a následných ujednání má širší souvislosti a delší časovou historii. Pojďme si to tedy shrnout v čase.

       Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov mění původní směrnici 2002/91/ES vzhledem k novým a podstatným změnám (účinné a udržitelné využívání energie mimo jiné i z ropných produktů a pevných paliv nese s sebou i negativní nárůst emise oxidu uhličitého) a upravuje dosavadní představy o správném vývoji.

Revizní otvor pro krbové obestavby: GRENACONTROL

Pro každou činnost, pokud má být hodnocena, musí existovat  jasná, přehledná a srozumitelná pravidla. To platí i pro kamnařinu.

U řemesla kamnář  se tímto etalonem, ke kterému se vše váže a porovnává, staly platné technické normy (ČSN 73 4230 až 73 4232). První z nich začala platit již od dubna 2004 a po deseti létech byla revidována. Jedná se o normu ČSN 73 4230 „Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.“ Tedy více než 10 let však neexistují prováděcí předpisy, komentář nebo technologická pravidla či jiné technické rozpracování jednotlivých závazných ustanovení technické normy.

Řemeslo kamnář a platná legislativa

            Poslední dobou se na mne obracejí kamnáři s dotazem, kam směřuje řemeslo a co mohou udělat pro to, aby byl o jejich práci zájem.

            Odpovědět a poradit jim není věru nic lehkého, ale řešení tady je, a to takové, že musíme vycházet z platných zákonů a nařízení (protože vždy platilo, že neznalost zákona neomlouvá), vnímat požadavky a trendy na nás kladené z EU a vnímat vývoj a změny u ostatních profesí.

            Rozhodl jsem se tedy v tomto článku tyto skutečnosti rozebrat a popsat, abych Vám umožnil si v závěru odpovědět na otázku: „Jak se chovat a co učinit, aby i v budoucnu byl o moji práci zájem?“

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.