Profesní kvalifikace

„Kamnář montér topidel“(36-045-H)

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s. nabízí realizaci a absolvování zkoušky z profesní kvalifikace , která pomůže uchazeči o zaměstnání deklarovat jeho znalosti a dovednosti na základě státem uznávaného certifikátu. Tato zkouška je prováděna před autorizovanou osobou, kterou je právnická osoba firma RENOME CZ s.r.o., jenž je oprávněna tuto činnost vykonávat.

 

Několik otázek a odpovědí ohledně profesní kvalifikace:

a) Co je to profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikace je definována zákonem č.179/2006Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání.“ Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností lidí, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí je vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven certifikát, který je státem uznávaný.

 

b)   Pracoval jsem v jiném oboru, než který jsem se vyučil,ale nemám o tom žádný doklad, pomůže mi tato zkouška?

Ano, právě pro tyto případy byl celý tento systém vytvořen. Vaše odborné znalosti a dovednosti ověříme jednou komplexní zkouškou a po jejím úspěšném absolvování získáte potřebný doklad buď pro zaměstnavatele nebo k vyřízení živnosti pro vlastní podnikání.

 

c)   Jaký doklad získám po úspěšném složení zkoušky?

Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je státem uznávané dle zákona č. 179/2006Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Více informací je možné naleznout na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb

 

d)   Jak zkouška probíhá?

Průběh každé kvalifikační zkoušky je popsán v hodnotícím standardu dané kvalifikace na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz. Na daných stránkách se dozvíte, jaké znalosti a dovednosti jsou pro úspěšné vykonání zkoušky potřebné.

 

e)   Mohu si na základě získaného osvědčení zřídit živnost?

Ano, na základě získaného osvědčení o profesní kvalifikaci , vztahující se k řemeslné živnosti (v tomto případě kamnář), si lze založit živnost.

 

f)    Mohu na základě získaného osvědčení získat výuční list pro obor Kamnář?

Ano,pokud složíte zkoušku ze všech profesních kvalifikací dané úplné profesní kvalifikace, je možné rovnou složit ve škole, kde se daný obor vyučuje závěrečnou zkoušku, bez nutnosti sezení v lavici po dobu několika let. Zákon 179/2006Sb. zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali praxí, studiem, apod.

 

g)   Poskytujete také přípravný kurz ke složení zkoušky nebo jiné specializační kurzy?

Ano, naše firma se specializuje na pořádání školení a seminářů v oboru kamnář. Nově zahajujeme výuku a vzdělávání formou e-learningu. Jednotlivé druhy kurzů budou vyvěšovány na firemních stránkách, kde se bude možné přihlásit i zjistit přesnější informace o termínech a místech konání.

 

h)   Co je to e-learningový způsob výuky?

V dnešní uspěchané době, kdy se navíc často využívá internet, se stává e-learning dobrým pomocníkem i pro řemeslníky, kteří tím mohou lépe skloubit svoji práci s dalším vzděláváním a studiem. Není nutné zkracovat pracovní dobu , ale studium probíhá ve dnech volna,popřípadě večer. Navíc lze se přes internet napojit kdekoliv a kdykoliv je možnost . Vzniká tím velká úspora času, ale také peněz za cestování, ubytování a stravování mimo domov.  Osobní setkání (tzv. tutoriály)  se uskutečňují jen v nejnutnějším rozsahu, kdy se řeší konzultace jednotlivých problémů,skládají se testy, předvádí praktické ukázky a další speciální činnosti jako třeba výměna zkušeností pomocí diskuse,atd. Náklady oproti klasickým vzdělávacím kurzům se pohybují na 50%, úspora času je ještě větší.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.