Profesní kvalifikace podle zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií (osoba oprávněná zapojovat….)

Napsal Antonín Šimáček.

Ve druhé polovině měsíce prosince 2014 se uzavřel proces, jak naplnit literu zákona 406 a uvést do života „osobu oprávněnou“ provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (§ 10d zákona 406/2000Sb., zákon 318/2012Sb.).

Tato povinnost vychází z implementace čl. 14 odst. 3 a 4 Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, měkké geotermální systémy a tepelná čerpadla).

K definování osoby bylo využito mechanismů zákona č. 179/2006Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro jednotlivé instalace vybraných zařízení.

Pro instalace kotlů a kamen na biomasu byl vytvořen metodický pokyn Ministerstva průmyslu a obchodu, který vyjasňuje a upřesňuje v této oblasti terminologie, definuje činnosti osob oprávněných provádět tyto instalace a určuje jaký kvalifikační standard je potřeba splňovat pro jednotlivé typy instalací kotlů a kamen na biomasu.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.