Profesní kvalifikace podle zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií (osoba oprávněná zapojovat….)

Ve druhé polovině měsíce prosince 2014 se uzavřel proces, jak naplnit literu zákona 406 a uvést do života „osobu oprávněnou“ provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (§ 10d zákona 406/2000Sb., zákon 318/2012Sb.).

Tato povinnost vychází z implementace čl. 14 odst. 3 a 4 Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, měkké geotermální systémy a tepelná čerpadla).

K definování osoby bylo využito mechanismů zákona č. 179/2006Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro jednotlivé instalace vybraných zařízení.

Pro instalace kotlů a kamen na biomasu byl vytvořen metodický pokyn Ministerstva průmyslu a obchodu, který vyjasňuje a upřesňuje v této oblasti terminologie, definuje činnosti osob oprávněných provádět tyto instalace a určuje jaký kvalifikační standard je potřeba splňovat pro jednotlivé typy instalací kotlů a kamen na biomasu.

 

 A)   A jaký je skutečný stav k začátku roku 2015?

Novelou zákona o hospodaření s energií z roku 2012 (zákon 318/2012Sb.) došlo k povinnosti provádět instalaci vybraných zařízení osobou oprávněnou a to s účinností od 1.1.2015.

Smyslem bylo zajistit kvalifikovaně instalaci vybraných zařízení, ale pouze v případech, kdy stát poskytuje na tato zařízení finanční dotace (např. státní, z EU, z prodeje emisních povolenek, apod.). Ti, kteří si takovéto zařízení pořídí bez jakékoli dotace, nebudou zatěžováni povinností instalace osobou oprávněnou a bude platit praxe jako doposud.

A1) Pro zajištění přechodného období (než bude schválena novela zákona, asi květen 2015) bez sankcí a problémů, bylo vydáno „Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (dále v textu jen MPO) a Státní energetická inspekce (dále v textu jen SEI) k dodržení ustanovení § 10 zákona o hospodaření s energií“ – celé znění je uveřejněno na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: v části energetická legislativa, uveřejněno dne 10.12.2014.

A2) Dále je na webových stránkách MPO (v části právní předpisy v energetice) zveřejněn „Metodický pokyn Ministerstva promyslu a obchodu.“

A3) Co se týče konkrétní realizace profesních kvalifikací, tak veškeré podklady (hodnotící standard, kvalifikační standard, informace o zkoušce, autorizované osoby,..) jsou uvedeny na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací, v části stavebnictví.

 

B)    Konkrétní realizace PROFESNÍ KVALIFIKACE Kamnář montér kamen na biomasu a Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem:

B1 V současné době zpracovává fy RENOME CZ s.r.o. žádost na udělení autorizace pro dané profesní kvalifikace a společně s Českým kamnářským institutem,o.s. bude tyto zkoušky realizovat na třech místech v ČR, a to:

1)     Mělník – v areálu firmy KRBY TURBO, s.r.o.

2)     Brno – v areálu SOU stavební Brno - Bosonohy

3)     Ostrava – v sídle firmy RENOME CZ s.r.o.

B2) Termíny zkoušekbudou uveřejněny na stránkách ČKIa fy RENOME CZ s.r.o. koncem ledna 2015. Současně s termíny bude uveřejněna i cena za složení zkoušky pro získání profesní kvalifikace.

B3) Základní informace k realizaci zkoušky na získání profesní kvalifikace (dále v textu jen PK):

-        Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez přestávek a přípravy) je 6-8 hodin, kdy hodinou se rozumí 60minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

-        Podle hodnotícího standardu se bude zkouška skládat z písemné části, ústní části a písemného testu.

-        Pro test platí podmínky, že:

…pro každé kriterium existuje několik otázek, každý uchazeč má ve svém testu pro každé kriterium jednu otázku, za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kriterium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek.

B4) Pro zájemce budou pořádány Českým kamnářským institutem, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o. přípravné konzultační dny - jednodenní (v místech budoucích zkoušek), kde budou probírány otázky z hodnotícího standardu. Systém těchto konzultací začne začátkem měsíce února, konkrétní termíny budou vyvěšeny na webových stránkách a budete informováni e-mailem.

 

 

Poznámka na okraj:

Při prostudování a porovnání souvisejících podkladů, se vyskytují určité rozdíly, na které se budeme ptát zodpovědných ministerstev (MPO a MŠMT - Ministerstvo školství,mládeže a telovýchovy). O výsledku vás budeme neprodleně informovat. Jedná se o:

a)     Ve společném stanovisku MPO a SEI je uvedeno, že osobou oprávněnou …. je fyzická osoba, která je držitelem:

 A1) živnostenského oprávnění pro kamnářství , nebo

 A2) příslušného osvědčení o získání PK podle zákona č. 179/2006Sb. o uznávání

 výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5let

 

b)     Na webových stránkáchnárodní soustava kvalifikacív části: Profesní kvalifikace – Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H), další informace:

 

je uvedeno: úplné profesní kvalifikace jsou:

-        Kamnář montér kamen na biomasu s TV výměníkem (36-147-H) a

Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H)

-        Kamnář montér topidel (kód: 36- 045-H)

 

c)     Na rozdíl od tohoto současně platného stavu se uvádí u PK – Kamnář montér kamen na biomasu v kvalifikačním a hodnotícím standardu v pokynech pro realizaci zkoušky, a to:

 

Podmínka připuštění ke zkoušce:

Uchazeč o tuto PK musí být držitelem úplné profesní kvalifikace Kamnář, kterou doloží:

1)     Dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělávání 36-67-H/02 Kamnář a 6 let praxe v oboru.

2)     Osvědčením o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci kamnář z: 36-115-H Kamnář stavitel krbů, 36-116-H Kamnář stavitel kachlových kamen a sporáků a 36-125-H Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel s praxí v délce min. 6 let v povolání kamnář.

Poznámka: Tyto PK ( 36-115-H, 36-116-H a 36-125-H) dosud nejsou vytvořeny, schváleny a vyvěšeny na stránkách www.narodnikvalifikace.cz (neexistují tedy ani autorizované osoby, které by mohly zajistit získání těchto odborností.

O dalších krocích a novinkách budeme průběžně informovat na webových stránkách Českého kamnářského institutu, o.s.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.