Revizní otvor pro krbové obestavby: GRENACONTROL

Pro každou činnost, pokud má být hodnocena, musí existovat  jasná, přehledná a srozumitelná pravidla. To platí i pro kamnařinu.

U řemesla kamnář  se tímto etalonem, ke kterému se vše váže a porovnává, staly platné technické normy (ČSN 73 4230 až 73 4232). První z nich začala platit již od dubna 2004 a po deseti létech byla revidována. Jedná se o normu ČSN 73 4230 „Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.“ Tedy více než 10 let však neexistují prováděcí předpisy, komentář nebo technologická pravidla či jiné technické rozpracování jednotlivých závazných ustanovení technické normy.

 

Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme tento nedostatek napravit (i když nejsme tvůrci normy) a budeme postupně upozorňovat na základní pravidla a požadavky normy, abychom pomohli kamnářům si tyto zásady zapracovali do každodenní praxe a stali se odborníky se vším všudy.

Dnes tedy začneme s ČSN 73 4230, pol.7.3.7, která zní:

„Do teplovzdušné komory musí být zajištěn dostatečný přístup pro její kontrolu a čištění, ale i pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky. Postup čištění musí být popsán v návodu k obsluze krbu. Pokud je na kouřovodu umístěn čistící otvor, musí být i k němu zajištěn dostatečný přístup k provádění čištění kouřovodu.“

Norma nyní neurčuje velikost tohoto tzv. revizního otvoru, ale pokud se nad v budoucnu prováděnými činnostmi zamyslíte, tak vám vyjde jako optimální rozměr pro čištění cca 40 cm x 50 cm, který na trhu zajišťuje český výrobce pod obchodním názvem GRENACONTROL. Pro přístup např. k armaturám pro TV výměník vám bude stačit i revizní otvor menšího rozměru např. 30cm x 40 cm.

Tímto způsobem zajistíte splnění požadavku normy a navíc usnadníte práci do budoucna sobě (při opravách), uživateli krbu (při údržbě a čištění) i jiným řemeslníkům  (např. kominíkovi, topenáři, apod.).

 

Poznámka: nezapomeňte popsat v návodu k obsluze postupy čištění a údržby, protože s platností Nového občanského zákoníku od 1.1.2014 se stáváte silnější smluvní stranou, která má mnohem více povinností při informovanosti zákazníka, který je oproti vám více chráněn. Návod k obsluze je jednou z věcí, která vám může pomoci tuto povinnost splnit. Ale to jsme již probírali na školení, jen to připomínám pro pořádek.

 

Za ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT,o.s. - Ing. Antonín Šimáček

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.