Řemeslo kamnář a platná legislativa

            Poslední dobou se na mne obracejí kamnáři s dotazem, kam směřuje řemeslo a co mohou udělat pro to, aby byl o jejich práci zájem.

            Odpovědět a poradit jim není věru nic lehkého, ale řešení tady je, a to takové, že musíme vycházet z platných zákonů a nařízení (protože vždy platilo, že neznalost zákona neomlouvá), vnímat požadavky a trendy na nás kladené z EU a vnímat vývoj a změny u ostatních profesí.

            Rozhodl jsem se tedy v tomto článku tyto skutečnosti rozebrat a popsat, abych Vám umožnil si v závěru odpovědět na otázku: „Jak se chovat a co učinit, aby i v budoucnu byl o moji práci zájem?“

 

A) Nejprve tedy něco o platné legislativě, která se dotýká i řemesla kamnář a nastiňuje nutné trendy pro budoucnost.

 

1.1.Zákon 406/2000Sb.o hospodaření energií a související předpisy

            Zákon stanovuje některá opatření pro zvýšení hospodárnosti s energií a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s ní, také pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů.

            Cílem je, aby nové budovy do roku 2020 splňovaly požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

            Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí „budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značné míře pokryta z obnovitelných zdrojů.

 

1.2.Zákon 318/2012Sb.

            Tento zákon ze dne 19.7.2012 mění zákon č. 406/2000SB., kdy upřesňuje a doplňuje jednotlivé oblasti činností týkajících se energetické náročnosti budov , kdy v §10d definuje- osobu oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů.

            Důvodů ke vzniku této iniciativy je jistě několik, ale jedním z nich je i odbourání nekvalitní práce (což dokazují každoroční statistiky hasičů). Vždyť v minulosti byla živnost kamnář dlouho vedena jako volná a mohl ji provozovat každý, kdo podnikal v obdobném oboru a to i bez znalostí a odborné průpravy. Navíc dosud neexistuje žádná povinnost si své znalosti pravidelně doplňovat.

 

1.3.Zákon č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší

            Tato novela zákona vstoupila v platnost 1.9.2012 a radikálně mění podmínky pro provozování kotlů na tuhá paliva v domácnostech (tedy zdrojů nebo také lokálních topenišť s TV výměníkem).

Některé změny a termíny účinnosti:

Leden 2014 – od tohoto data byl ukončen prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. A 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5.

Leden 2017 - nastává povinnost pro uživatele domácího kotle (i krbových a kamnových vložek s TV výměníkem) předložit na vyzvání obecního úřadu revizi tohoto zdroje. Součástí revize by mělo být i seřízení a kontrola. Revize budou prováděny 1x za dva roky a za nesplnění této povinnosti hrozí sankce až 20 000,-Kč. Revizi technického stavu a provozu spalovacího zařízení bude moci provádět jen osoba proškolená výrobcem a s oprávněním k jeho instalaci (dle zákona č.406/2000Sb.,§10 v platném znění .

Leden 2018 – od tohoto data bude ukončen prodej kotlů na tuhá paliva splňující požadavky 3.emisní třídy podle ČSN EN 303-5.

Září 2022 – od tohoto data bude povinnost, aby provozovatel zdroje na tuhá paliva doložil, že zařízení splňuje min.požadavky na 3.emisní třídu podle ČSN EN 303- 5. V opačném případě mu hrozí pokuta až do výše 50 000,-Kč.

 

            Z uvedeného je zřejmé, že nastává doba zvýšeného tlaku na odbornost řemeslníků, kteří montují a staví dané spotřebiče a narůstá snaha o informovanost provozovatelů a jejich ovlivňování, aby jako obsluha těchto zdrojů dosahovali optimálního výsledku při spalování ( tedy maximálně omezit nedokonalé spalování).

 

1.4.Zákon č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

            Vznikla nová koncepce uvádění stavebních výrobků na trh EU a s tím i povinnosti výrobců, dovozců a distributorů ( účinnost od 1.7.2013).

a)    Výrobci – na základě „Prohlášení o vlastnostech“ vypracují technickou dokumentaci, kterou musí uchovat po dobu 10 let. Provádějí zkoušky vzorků výrobků uváděných na trh a zaručují identifikaci svých výrobků na trhu.

b)    Dovozci – mohou uvést na trh EU jen takové stavební výrobky, které jsou v souladu s platnými předpisy EU. Dohlíží, aby existovala technická dokumentace. Na výrobku uvedou své identifikační údaje. Evidují případné stížnosti a spolupracují s dozorovými orgány.

c)    Distributoři- zajistí, aby výrobek nesl označení CE a byly k němu připojeny požadované pokyny a informace v jazyce srozumitelném pro uživatele.

 

1.5. Technické normy pro obor „Kamnář“ a související předpisy

1.5.1. ČSN 73 4230 – Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm (leden 2014)

1.5.2. ČSN 73 4231 – Kamna –individuálně stavěná kamna (prosinec 2013)

1.5.3. ČSN 73 4232 – Sporáky – individuálně stavěné kachlové sporáky (únor 2014)

1.5.4. ČSN EN 15544 – Individuálně stavěná kamna/ omítnutá kamna, dimenzování

 (srpen 2013)

1.5.5. ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov….

 

            To je jen výčet základních norem, které regulují činnost v oboru kamnář a posuzují správnost návrhu, výpočtu, stavby a provozu navrženého spotřebiče. Z tohoto výčtu je zřejmé, že již nestačí jen hrubý návrh a empirická řešení. I zde je vidět vliv z EU, kde jiné vyspělejší kamnářské země (např. Německo, Rakousko) mají stanovené limity pro účinnost jednotlivých spotřebičů ( viz články na TZB-Info v sekci krby, kamna).

 

1.6. Nový občanský zákoník

            Zásadním způsobem ovlivňuje každodenní život nás všech. Mění, ruší a nahrazuje více než 200 zákonů. A co se týče kamnářské praxe, tak mění mnohé dosud užívané zvyklosti a pokud na to nebude řemeslník reagovat, tak si přivodí problémy. Jen na ukázku některé z nich:

-       Pokud se vyskytne vada na výrobku do 6 měsíců, tak se má za to, že byla již při předání

-       Předat dílo neznamená jen vyplnit a podepsat protokol o předání, ale předvést funkčnost díla

-       Velký důraz se klade na informovanost zákazníka, zda mu byly sděleny možné alternativy řešení, apod., ve vztahu řemeslník versus zákazník, je on ta slabá strana a má větší ochranu.

-       A mnoho dalších ujednání………………

 

Závěrem:

            Z daného výčtu právních předpisů a norem je zřejmé, že i řemeslníci, tedy i kamnáři, budou muset znát platné zákony a řídit se podle nich. A to už při návrhu topidla, až po předání zákazníkovi. Protože se jedná o náročnou činnost a práci s ohněm uvnitř objektu, bude požadováno pravidelné proškolování v rámci celoživotního vzdělávání a evidencí oprávněných osob pro speciální práce (taková obdoba vyhlášky č.50 u elektrikářů). Dodržování bude ze zákona dozorováno také Českou energetickou inspekcí a Živnostenskými úřady. Navíc zákazníci, s větší podporou právníků a Nového občanského zákoníku, budou požadovat kvalitu za pomoci soudů. Cílem tohoto článku není strašit, ale upozornit na případné komplikace.

 

A jak může pomoci Český kamnářský institut?

            Budeme i nadále provádět pravidelná odborná školení (nejbližší se chystají od září 2014 – sporáky, jednání se zákazníky, tvorba ceny topidla, a další), která budou reagovat na aktuální situace, organizovat přípravné e-kurzy pro získání osvědčení k profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel ( začínáme další běh od 30.8.2014) a budeme podporovat kvalitní kamnáře ( akce Značka kvality ČKI). Kromě toho budeme pravidelně uveřejňovat články a informace pro kamnáře i laickou veřejnost.

 

Za kolektiv spolupracovníků

Ing. Antonín Šimáček, předseda sdružení ČKI

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.